Nie tnij tego co możesz rozwiązać - Mediacje - Adwokat - Prawnik - Śląsk
16 stycznia 2024

"Nie tnij tego, co możesz rozwiązać" - MEDIACJE

1. Co to są mediacje?

Mediacje są pokojowym sposobem rozwiązywania konfliktów. Stanowią patent na wypracowanie ugody, pomimo przeciwnych zdań, argumentacji i posiadanego punktu widzenia. Zazwyczaj pomiędzy zwaśnionymi podmiotami niemożliwe zdaje się być osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Trwające w sporze osoby bronią swoich racji pod wpływem silnych emocji i nie są w stanie dostrzec problemu w szerszej perspektywie. Polubowne rozwiązanie sprawy jest natomiast możliwe, kiedy strony będą miały szansę wysłuchać wzajemnie swoich oczekiwań i potrzeb.

 

2. Kto i jak przeprowadza mediacje?

Nad prawidłowym przebiegiem mediacji czuwa wykwalifikowany mediator. Mediatorzy stosują wiele pomocnych technik, np. aktywne słuchanie, wyjaśnianie, odzwierciedlanie uczuć. Rozmowa prowadzona jest w kierunku zaufania, otwartości i zrozumienia. Wspólne sesje i dyskretna atmosfera sprzyjają wypracowaniu efektywnego rozwiązania konfliktu, dają poczucie bezpieczeństwa. Mediator zawsze zachowuje równość i nikogo nie stawia na wyższej pozycji. Umożliwia stronom zrozumieć genezę zaistniałego problemu, bez patrzenia na całą sytuację tylko przez pryzmat interesu jednej ze stron. Druga strona staje się partnerem w dialogu. Zaczyna koncentrować się na szukaniu wspólnego rozwiązania problemu, który przecież łączy obie strony.

 

3. Jakie są zasady prawidłowej mediacji?

Specjalista prowadzący mediacje powinien stać się wiarygodnym partnerem, który wesprze strony w zażegnaniu konfliktu. Zasady mediacji składają się na „Kodeks Etyki Mediatora”:

  1. dobrowolność – mediacje nie odbywają się pod przymusem, strony z własnej woli wyrażają zgodę na wzięcie w nich udziału. W każdym też momencie mogą wycofać się z całego procesu;
  2. bezstronność – obowiązkiem mediatora jest traktowanie stron równorzędnie, jednakowo. Nikt nie wygrywa, ani nie przegrywa. Finalny efekt ma być akceptowalny dla obu stron;
  3. poufność – cały przebieg postępowania mediacyjnego jest objęty tajemnicą;
  4. neutralność – mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwiązań sporu. Jedynie na zgodny wniosek stron, ma możliwość wskazania sposobów rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące;
  5. akceptowalność – konieczne jest zaakceptowanie przez same strony osoby mediatora oraz udzielonej przez niego pomocy. Na początku mediacji można uzgodnić reguły, które powinny być przestrzegane w toku postępowania mediacyjnego.

 

4. Jakie są zalety mediacji?

Do najczęstszych zalet mediacji zalicza się:

- tworzenie społecznej harmonii;

- budowanie pozytywnych międzyludzkich relacji;

- wypracowanie zadowalającego obie strony porozumienia;

- decydowanie przez same strony o ostatecznym wyniku sprawy;

- równorzędność pozycji stron;

- swobodna wymiana argumentacji, charakterystyka krzywdy i poczucia niesprawiedliwości;

- krótsze trwanie postępowania sądowego;

- zmniejszenie kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

 

5. Jakie są etapy mediacji?

  1. zgłoszenie sprawy do mediacji – odbywa się to na podstawie postanowienia Sądu kierującego strony do mediacji (za ich obopólną zgodą), gdy jedna ze stron złożyła wniosek o mediację, a druga strona wyraziła na nią zgodę lub w oparciu o umowę o mediację;
  2. sesje/posiedzenia mediacyjne wstępne (informacyjne) – prowadzone są z każdą ze stron osobno;
  3. sesje/posiedzenia mediacyjne – jeśli strony są już gotowe na spotkanie razem, dochodzi do sesji wspólnej przy udziale mediatora. Trwa ona zazwyczaj od jednej do dwóch godzin;
  4. podpisanie ugody – ugoda zawarta przed mediatorem wymaga zatwierdzenia przez sąd, by mogła uzyskać moc prawną ugody sądowej. Niezbędne jest przy tym złożenie przez stronę wniosku o zatwierdzenie ugody. Z chwilą jej zatwierdzenia, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Jeśli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją poprzez nadanie klauzuli wykonalności. W pozostałych przypadkach sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

 

6. W jaki sposób może zakończyć się mediacja?

- bezskuteczność mediacji powoduje konieczność przeprowadzenia postępowania sądowego na zasadach ogólnych;

- mediacja może skończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody;

- mediator wręcza stronom odpis protokołu i ugody/mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, jeśli została zawarta;

- zatwierdzona przez sąd ugoda posiada moc prawną ugody sądowej i jednocześnie kończy postępowanie;

- sąd nie zatwierdza ugody, jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała, czy zawiera w sobie sprzeczności.

 

7. Dlaczego mediacja w sprawach rodzinnych może okazać się skuteczna?

Mediacja w sprawach rodzinnych zmierza do pogodzenia skłóconych małżonków. Jeśli nie jest to możliwe, w postępowaniu mediacyjnym można ustalić samodzielnie ważne kwestie, chociażby dotyczące wspólnego dziecka, o których w innym przypadku rozstrzygnie sąd.

 

Do spraw, które można skierować do mediacji, zaliczają się:

- obowiązek alimentacyjny;

- podział majątku wspólnego;

- określenie sposobu korzystania z mieszkania;

- przyznanie mieszkania jednemu z małżonków;

- wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi;

- ustalenie kontaktów z dziećmi;

- sporządzenie planu wychowawczego, tzw. porozumienie rodzicielskie.

 

8. Czy warto skorzystać z mediacji?

Wszczynając postępowanie sądowe, nie do końca można być pewnym, jakie zapadnie ostateczne orzeczenie. Najkorzystniejszym wówczas rozwiązaniem jest zawarcie ugody, wypracowanej w drodze wzajemnych ustępstw, gdzie obie strony są zadowolone. Na drodze postępowania sądowego może się zdarzyć, że jedna ze stron nie będzie usatysfakcjonowana zapadłym rozstrzygnięciem.

 

Zatem: „Nie tnij tego, co możesz rozwiązać” – Joseph Joubert.

 

  O mnie 

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  Jestem tutaj  

  Kontakt ze mną 

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  Godziny otwarcia 

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367