Podział Majątku - Adwokat Śląsk
19 listopada 2023

Podział majątku wspólnego byłych małżonków – jak go przeprowadzić? Wszystko, co musisz wiedzieć krok po kroku.

1. Od czego zacząć podział majątku?

 

Podział majątku to zazwyczaj trudny i długotrwały proces, zwłaszcza gdy ma miejsce po rozwodzie. W pierwszej kolejności należy ustalić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaka jest wartość składników majątku według cen z dnia podziału majątku wspólnego, oraz w jaki sposób strony chciałyby podzielić majątek, który został nabyty w trakcie trwania ich małżeństwa.

 

2. Co to jest majątek wspólny?

 

Z chwilą zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa. Posiadanie majątku wspólnego oznacza, że wszelkie rzeczy nabyte przez byłych małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego są ich wspólną własnością. Dotyczy to zarówno nieruchomości, ruchomości, samochodów, oszczędności, czy inwestycji. Do majątku wspólnego zalicza się pobrane wynagrodzenie za pracę lub dochody z innej działalności zarobkowej, czy przedmioty urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków.

 

We wspólność małżeńską będą wliczały się także składniki majątku, które zostały zdobyte wykorzystując majątek własny, np. przychód przedsiębiorstwa, które jedna ze stron założyła przed ślubem.

 

Niezależnie od ponoszonych nakładów oraz stopnia przyczynienia się do powstania majątku, przynależy on do każdego z małżonków.

 

3. Co to jest majątek osobisty?

 

Każda ze stron ma też własny majątek osobisty. Jest to zbiór mienia, które nie podlega podziałowi. Są to przede wszystkim wszelkie przedmioty i prawa, które jeden z małżonków posiadał przed zawarciem związku małżeńskiego.

 

Do majątku odrębnego zaliczają się też przedmioty osobiste, takie jak: biżuteria, ubrania, przedmioty codziennego użytku, czy przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak też przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków.

 

Majątek osobisty obejmuje ponadto mienie nabyte przez małżonka w drodze dziedziczenia lub darowizny w trakcie trwania małżeństwa, jeśli zostało to wyraźnie określone w testamencie lub umowie darowizny jako majątek odrębny.

 

Warto nadmienić, że granice między majątkiem osobistym a majątkiem wspólnym są czasem niejednoznaczne i będą wymagały przez sąd należytej analizy.

 

4. Kiedy można dokonać podziału majątku?

 

W czasie trwania wspólności ustawowej, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podział majątku jest możliwy, kiedy ustanie wspólność majątkowa małżeńska pomiędzy małżonkami. Z reguły dzieje się to z dniem uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, w momencie gdy powstaje rozdzielność majątkowa.

 

Wspólność majątkowa małżeńska ustaje również na skutek śmierci małżonka. Wtedy podział majątku może zostać przeprowadzony łącznie z postępowaniem o dział spadku.

 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić na mocy orzeczenia sądu. Rozdzielność majątkowa powstaje wówczas z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia.

 

Małżonkowie mogą również ustanowić rozdzielność majątkową w formie umowy. Powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i może poprzedzać zawarcie związku małżeńskiego, lecz nie musi. Jeśli zostanie zawarta przed zawarciem małżeństwa, to w ogóle nie powstanie majątek wspólny i każdy z małżonków będzie posiadał jedynie majątek osobisty.

 

5. Jak dokonać podziału majątku?

 

Podziału majątku można dokonać polubownie lub w postępowaniu sądowym. Jeśli byli małżonkowie są zgodni co do tego, w jaki sposób chcą dokonać podziału, to mogą zawrzeć umowę, na mocy której dokonają podziału majątku. Jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, to umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Oszczędzi to z pewnością sporo czasu i stresu.

 

Jeżeli pomiędzy małżonkami nie ma porozumienia, to każdy z nich może wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem w postępowaniu nieprocesowym. Zasadniczo sądem właściwym do rozpoznania sprawy o podział majątku wspólnego jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku. Taki wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 1000 zł, a jeśli zawiera zgodny projekt podziału majątku, to opłata sądowa wynosi 300 zł.

 

6. Jak wygląda sądowy podział majątku wspólnego?

 

To, w jaki sposób będzie przebiegała sprawa o podział majątku, zależy od żądań stron. Sąd sprawdza nakład pracy obojga stron, poświęcony na rozwój majątku wspólnego. Liczą się nie tylko nakłady finansowe, ale także wkład w wychowywanie dzieci, czy prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

 

7. Jak podzielić majątek w nierównych częściach?

 

Co do zasady, małżonkowie dzielą majątek wspólny po połowie, chyba że zdecydują się na inny podział, tzw. ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Możliwe jest to na skutek udowodnienia, że udział jednego z małżonków jest większy od udziału drugiego z nich. Warto zaznaczyć, że każda sytuacja jest inna i nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania.

 

Aby sąd uznał nierówny podział majątku, muszą nastąpić wymienione przesłanki:

 

a) zgłoszenie przez małżonka pisemnego żądania o ustalenie nierównych udziałów;

b) różny stopień przyczynienia się do powstania majątku – są to takie czynności, jak zarobkowanie, sposób gospodarowania zarobkami, nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci, nakład pracy we wspólnym gospodarstwie domowym, wkład w pomnażanie majątku, przy czym różnica powinna być istotnie widoczna;

c) ważne powody – za takie uznaje się sytuacje, w których na skutek równego podziału majątku, naruszone zostaną zasady współżycia społecznego, np. utrata części majątku z powodu uzależnienia jednego z małżonków.

 

8. Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma znaczenie przy podziale majątku?

 

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem o winie nie ma bezpośredniego wpływu na podział majątku wspólnego stron, ponieważ nie jest ważny powód, z jakiego doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego, lecz decydujące są kryteria ekonomiczne.

 

9. Jak wygląda postępowanie dowodowe?

 

Postępowanie w sprawie o podział majątku może być skomplikowane i wymagające. Należy się do niego przygotować dowodowo – zebrać dokumentację, powołać świadków, rozważyć dowód z opinii biegłego sądowego w celu określenia wartości nieruchomości.

 

Jeśli zatem masz jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam do skorzystania z pomocy specjalisty.

  O mnie 

Moją misją jest dążenie do tego, aby prawo służyło człowiekowi, a nie odwrotnie. Jestem przekonana, że wytrwałe i konsekwentne działanie jest krokiem w stronę osiągnięcia sukcesu. Świadczenie usług prawnych to moja praca, ale też i pasja. Dlatego nie brakuje mi energii do podejmowania nowych wyzwań i walki o prawa osób, które mi zaufały. Zależy mi na stworzeniu takiej atmosfery, gdzie każdy Klient będzie miał poczucie, że znalazł się w dobrych rękach. Od adwokata wymaga się często ludzkiego wsparcia i zrozumienia w trudnych życiowych sytuacjach. Jestem tego świadoma.

  Jestem tutaj  

  Kontakt ze mną 

Od poniedziałku do piątku:

7.30 - 15.30

 

Istnieje możliwość umówienia się na wizytę w innych godzinach, po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

  Godziny otwarcia 

ul. Sądowa 1, 42-700 Lubliniec

  +48 694 678 446

  kontakt@adwokat-klimas.pl

Numer rachunku bankowego

ING Bank Śląski S.A.

74 1050 1155 1000 0092 8978 8367